Disclaimer - Privacy

Disclaimer
De informatie van de objecten op de website van Centraal Horeca Makelaardij / Cehoma zijn een indicatie conform de door ons ontvangen gegevens welke aan ons verstrekt zijn door onze opdrachtgevers.

Wijzigingen en/of aanpassingen in huur en/of koopprijs, afmetingen, aantallen of overige gegevens zijn mogelijk. Centraal Horeca Makelaardij / Cehoma is uitsluitend bemiddelend tussen opdrachtgever en koper.

Centraal Horeca Makelaardij / Cehoma draagt geen verantwoording aangaande wijzigingen, aanpassingen of niet juist verstrekte en/of actuele informatie.


 

Privacy

Centraal Horeca Makelaardij / Cehoma respecteert de privacy van haar contactpersonen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Centraal Horeca Makelaardij / Cehoma, gevestigd te Parklaan 11 A 3941 RD Doorn, Kvk-nummer: 30187426.


Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Centraal Horeca Makelaardij / Cehoma. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam
- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)


Artikel 3 - Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting
- Het onderhouden van klantrelaties

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@cehoma.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@cehoma.nl.

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: CEHOMA / Gert Willigenburg, info@cehoma.nl, tel: 06 - 2014 16 04

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 18 december 2020 tot nader order.
 

© 2021 CEHOMA
Telefoon: 06 - 20141604 E-mail: info@cehoma.nl
disclaimer & privacy verklaring